Περιγραφή Έργου


Τίτλος ΈΡΓΟΥ: Warehouse Match & Optimize Αξιοποίηση & αναβάθμιση ανεκμετάλλευτων αποθηκευτικών χώρων, με έμφαση τα μεγάλα αστικά κέντρα

Έναρξη: 14 Ιουνίου 2018

Λήξη: Ιούνιος 2021

Διάρκεια: 36 μήνες

Συντονιστής έργου: TREDIT S.A.

Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου: ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ

Υπεργολάβος/Σύμβουλος: PLANNING S.A.

Η ανάπτυξη των μέσων μεταφοράς και η έξαρση του ηλεκτρονικού επιχειρείν έχουν εκμηδενίσει τους χωρικούς περιορισμούς εμπορικών δράσεων, δίνοντας την δυνατότητα στις επιχειρήσεις να εμπορεύονται προϊόντα διεθνώς, να εκμεταλλεύονται τις οικονομίες κλίμακας και να μειώνουν σημαντικά τα κόστη παραγωγής. Η ανάγκη ανταπόκρισης μιας επιχείρησης στις απαιτήσεις των πελατών διεθνώς προϋποθέτει την ύπαρξη καλά οργανωμένων και ευέλικτων εφοδιαστικών αλυσίδων. H βελτίωση της ορατότητας κατά μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη συνεργατικών μοντέλων, έχουν απασχολήσει ιδιαίτερα την ερευνητική και επιχειρηματική κοινότητα τα τελευταία χρόνια, καθώς αποτελούν θεμελιώδη σημασία για την επίτευξη ευελιξίας και ταχείας ανταπόκρισης των επιχειρήσεων στις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς. Ένας επίσης βασικός παράγοντας ανάπτυξης των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους κλάδους της βιομηχανίας, του χονδρεμπορίου και του λιανεμπορίου είναι η αποτελεσματική και αποδοτική διαχείριση των εγκαταστάσεων, υποδομών και πόρων logistics της χώρας/περιοχής. Με δεδομένη επίσης τη σημασία της εφοδιαστικής αλυσίδας ως αναγνωρισμένος και θεσμοθετημένος πυλώνας ανάπτυξης της εθνικής οικονομίας, τα οφέλη της ενιαίας και ολοκληρωμένης αξιοποίησης των υφιστάμενων υποδομών και κυρίως των ανεκμετάλλευτων υποδομών είναι εξαιρετικά κρίσιμη, ειδικά σε περιοχές όπως η Θεσσαλονίκη που μπορούν να αποτελέσουν κόμβο διεθνών εμπορευματικών ροών μέσω θαλάσσης καθώς και πόλο έλξης επενδύσεων στο τομέα των μεταφορών και logistics. Με γνώμονα τα παραπάνω, το WareM&O έχει ως κύριο αντικείμενο την ανάπτυξη και λειτουργία ενός «εικονικού» εμπορευματικού κέντρου» (Virtual Freight Centre) στην περιοχή της Θεσσαλονίκης με στόχο την διευκόλυνση της βραχυπρόθεσμης μίσθωσης με την χρήση καινοτόμων τεχνολογιών; παροχή δυνατότητας συνεργατικής αποθήκευσης μεταξύ των επιχειρήσεων; προσφορά των ανεκμετάλλευτων αποθηκευτικών εγκαταστάσεων; υποστήριξη της ανάπτυξης καινοτόμων συνεργατικών επιχειρηματικών μοντέλων; δημιουργία ενός τοπικού οικοσυστήματος μεταξύ βιομηχανικών εταίρων και φορέων υπηρεσιών logistics με δυνατότητα πολλαπλασιαστικού αποτελέσματος στον αριθμό και στην ποιότητα των υπηρεσιών αποθήκευσης και γενικών logistics στην περιοχή της Θεσσαλονίκης και την ενίσχυση της ελκυστικότητας των επιχειρήσεων στην τοπική και παγκόσμια αγορά. Η κύρια ιδέα ανάπτυξης ενός VFC προήλθε από την ανάγκη διασύνδεσης σε πραγματικό χρόνο (real time) των φορέων logistics που αναζητούν αποθηκευτικούς χώρους προς ενοικίαση για την -εποχιακή ή μη- κάλυψη των αναγκών τους (ζήτηση) με ήδη υπάρχουσες εγκαταστάσεις αποθήκευσης που, είτε είναι εκτός λειτουργίας, είτε αξιοποιούνται μόνο εν μέρει από τους ιδιοκτήτες (προσφορά). Η υλοποίησή του θα βασισθεί στην ανάπτυξη μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας σχεδιασμένης σύμφωνα με διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας και χρηστικότητας μέσω της οποίας οι χρήστες θα μπορούν να προηγηθούν σε πλήθος υπηρεσιών και εργαλείων. Η καινοτομία του VFC έγκειται στην διευκόλυνση της εκμετάλλευσης αναγκών αποθηκευτικού χώρου η οποία επιτυγχάνεται μέσω: της αυτόματης «έξυπνης αντιστοίχισης» της προσφοράς και της ζήτησης; της δυναμικής σύναψης συμβολαίου μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων εκλείποντας με αυτόν τον τρόπο τυχόν καθυστερήσεις στην σύναψη συνεργειών λόγω γραφειοκρατικών θεμάτων; της υποστήριξης εύκολης και γρήγορης έκδοσης πιστοποιητικών αποθήκευσης και της «Έξυπνης» τιμολόγησης παρέχοντας τυποποιημένους τρόπους εναλλακτικής τιμολόγησης στην περίπτωση αποθηκευτικών χώρων μέσα σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις. Το έργο αποσκοπεί μετά το πέρας του να παρέχεται σε ένα ευρύ φάσμα επιχειρήσεων, όχι μόνο η απαιτούμενη ορατότητα και πληροφόρηση για την διαθεσιμότητα χώρων και υπηρεσιών logistics στις διάφορες περιοχές της χώρας αλλά κυρίως τα έξυπνα εργαλεία για να αξιοποιήσουν αυτούς τους χώρους αποτελεσματικά, προσαρμόζοντας ευέλικτα και δυναμικά την δομή και λειτουργία της εφοδιαστικής τους αλυσίδας ανάλογα με τις ανάγκες τους και τους επιχειρηματικούς τους στόχους.