Παραδοτέα


Ε/Ε 1: Χαρτογράφηση της αγοράς
1.1 Ανάλυση της αγοράς και αναγκών αποθήκευσης στην Ελλάδα
1.2 Αρχιτεκτονική του Virtual Freight Center
E/E 2: Ανάπτυξη του Virtual Freight Center
2.1 Ανάπτυξη του Virtual Freight Center – (Λογισμικό)
2.2 Έκθεση αναφοράς ανάπτυξης του Virtual Freight Center
Ε/Ε 3: Πιλοτική εφαρμογή και εξωτερική αξιολόγηση
3.1 Εγχειρίδιο χρήσης του Virtual Freight Center
3.2 Οπτικοακουστικό υλικό αναπαράστασης χρήσης του Virtual Freight Center
3.3 Πιλοτική εφαρμογή και εξωτερική αξιολόγηση
Ε/Ε 4: Ανάπτυξη σχεδίου εμπορικής εκμετάλλευσης του συστήματος
4.1 Μελέτη Βιωσιμότητας
4.2 Business Plan εκμετάλλευσης του Virtual Freight Center
4.3 Σχέδιο εμπορικής προώθησης της πλατφόρμας
4.4 Σχέδιο επικοινωνίας και διάχυσης αποτελεσμάτων του έργου
4.5 Υλικό διάχυσης
4.6 Έκθεση παρουσίασης και αξιολόγησης δράσεων διάχυσης του έργου